---

Kalidon.com

---
Το Μουσείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ


Η υφιστάµενη κατάσταση


Το Μουσείο- Κέντρο Πληροφόρησης Σπιναλόνγκας, προτείνεται να κατασκευασθεί στο οικόπεδο του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ  στον οικισµό Πλάκα  του Δήµου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Στο οικόπεδο αυτό, που θα απαρτίζει  το Ο.Τ. 22Α  σύµφωνα  µε το υπό έγκριση ρυµοτοµικό  σχέδιο,  εκτός  από  τον Iερό  Ναό  που  χτίστηκε  το 2000,  υπάρχει (ρυµοτοµούµενο) ένα πρόσφατο µονόροφο κτίριο, µε χρήση αρχονταρικιού µε WC και το ερειπωµένο κτίριο του παλιού µονοτάξιου σχολείου.
Η έλλειψη προγραµµατισµού στη δόµηση λόγω της πρότερης απουσίας ρυµοτοµικού σχεδίου,  έχει  οδηγήσει  στην  άτακτη  δόµηση  του  οικοπέδου  και  συνεπώς  στον κατακερµατισµό του υπαίθριου χώρου.
Τα κτίρια του σχολείου και του αρχονταρικιού καταλαµβάνουν ζωτικό χώρο από τον περίβολο  της  εκκλησίας  και  δυστυχώς  υποβαθµίζουν  αισθητικά  και  ακυρώνουν λειτουργικά τον χώρο.
Το υπό έγκριση ρυµοτοµικό σχέδιο, πρόκειται να µικρύνει την έκταση του οικοπέδου προς όφελος των  δρόµων.

Το κτίριο  του Αρχονταρικιού  εµποδίζει  τη  διέλευση της προβλεπόµενης οδού. Επίσης είναι αµφιβόλου αισθητικής και δεν συνάδει ούτεµε το ύφος του προστατευόµενου οικισµού, ούτεµε την παρουσία του Ιερού Ναού του Αγίου Ραφαήλ.
Το παλιό σχολείο είναι δυστυχώς σε ερειπειώδη κατάσταση, µε απαγορευτικό κόστος αναστήλωσης και προβλήµατα δηµόσιας υγείας λόγω της κάλυψής τουµε αµίαντο.


Η αρχιτεκτονική πρόταση

Η  παρούσα  µελέτη  προτείνει  την  κατεδάφιση  των  δύο  κτιρίων(Σχολείου  και Αρχονταρικίου) και την κατασκευή του Μουσείου- Κέντρου Πληροφόρησης εντός του οικοπέδου που θα προκύψει µετά την ρυµοτόµηση. Κεντρικός άξονας της µελέτης είναι η απόδοση όσο το δυνατόν περισσότερου υπαίθριου χώρου γύρω από τον Ναό του Αγίου Ραφαήλ, και την επανένταξη των λειτουργουσών εξυπηρετήσεων αρχονταρικιού στο νέο δοµικό σχήµα.
Για τον λόγο αυτόν, το κτίριο του Μουσείου- Κέντρου Πληροφόρησης τοποθετείται σε στάθµη  χαµηλότερη  του  εδάφους,  και  η  κεκλιµένη  οροφή  του  αποδίδεται  στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού ως υπαίθριο θέατρο. Έτσι όχι µόνο ελευθερώνεται ο πέριξ της εκκλησίας χώρος από τα σηµερινά κτίσµατα, αλλά προσφέρεται η δυνατότητα για  τη  φιλοξενία  υπαίθριων  εκδηλώσεων(θεατρικές  και  µουσικές  παραστάσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις κλπ).
Τη  νοτιοδυτική  πλευρά  του  οικοπέδου  ορίζει  ένα  µακρύστενο  κτίριο,  το  οποίο φιλοξενεί  το κυλικείο και το πωλητήριο του Μουσείου- Κέντρου Πληροφόρησης.  Ο χώρος αυτός δύναται να φιλοξενήσει και τη χρήση του Αρχονταρικιού, εφόσον αυτή νοείται ως χώρος υποδοχής και κεράσµατος. Ο υπαίθριος χώρος ανακτά τα υφιστάµενα δέντρα  µετά  από  µεταφύτευση,  διότι  τα  περισσότερα  σήµερα  βρίσκονται  στο ρυµοτοµούµενο τµήµα.
Όπως φαίνεται στις προοπτικές απεικονίσεις, στα σκίτσα και στις φωτογραφίες του προπλάσµατος  που  συνοδεύουν  την  παρούσα  έκθεση,  το  τοπίο  της  εκκλησίας ελευθερώνεται από τους συµπαγείς όγκους του παλιού Σχολείου και του Αρχονταρικιού.
Στη νοτιοδυτική πτέρυγα, στο κάτω επίπεδο χωροθετούνται το γραφείο του Ιερέα(µε δική του τουαλέτα), το γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλυδών, οι χώροι υγιεινής κοινής χρήσεως(µουσείου, κυλικείου- αρχονταρικιού, πωλητηρίου) και οι απαραίτητες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Όλοι  οι  χώροι  έχουν  τις  ιδανικές  συνθήκες  ηλιασµού,  φωτισµού  και  αερισµού, ανάλογαµε τη χρήση τους: Η έκθεση φωτίζεται και κλιµατίζεται κυρίως τεχνητά, λόγω των επιδιωκόµενων συνθηκών φωτισµού, κατάλληλων για την ατµόσφαιρα ανάδειξης των εκθεµάτων, ενώ τα γραφεία, το κυλικείο και το πωλητήριο φωτίζονταιµε φυσικό και τεχνητό φωτισµό, καιµπορούν να κλιµατίζονται αυτόνοµα.


Η επίσκεψη στο Μουσείο- Κέντρο Πληροφόρησης

Η πορεία του επισκέπτη µέσα στον χώρο έκθεσης είναι µονοδροµική και ξεκινά από µια ράµπα καθόδου. Τον επισκέπτη υποδέχεται στο Μουσείο- Κέντρο Πληροφόρησης ένα εισαγωγικό οπτικοακουστικό θέαµα για τη Σπιναλόνγκα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκθέµατα και εποπτικό υλικό σχετικό µε την ιστορία του νησιού. Η επίσκεψη στο µουσείο ολοκληρώνεται στην βορειοδυτική πτέρυγα και η πορεία του επισκέπτη καταλήγει µέσω ενός  κλιµακοστασίου  µε  ανελκυστήρα  στο  ισόγειο  κυλικείο  και  το  πωλητήριο  της νοτιοδυτικής πτέρυγας, το οποίο“βγάζει” στον υπαίθριο χώρο, δηλαδή στον περίβολο του Ναού.
Η νοτιοδυτική πτέρυγα της πρότασης είναι εκτός τηςµουσειολογικής διαδροµής του µουσείου καιµπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα(και σε διαφορετικά ωράρια) από αυτό.
Αυτό έγινε  ώστε τόσο το  κυλικείο όσο και  το  γραφείο του ιερέα  να  έχουν πλήρη λειτουργική αυτονοµία από το µουσείο

Οι στόχοι της πρότασης

Η µελέτη έχει τρεις βασικούς στόχους:
Πρώτος  είναι  η  λειτουρική  και  σύγχρονη  στέγαση  του  Μουσείου-  Κέντρου Πληροφόρησης  που  θα  µπορεί  να  δεχθεί  τους  επισκέπτες  της  Πλάκας  και  της Σπιναλόνγκας και να τους προσφέρει µια µοναδική πολιτισµική εµπειρία.

Δεύτερος στόχος είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας του αρχονταρικίου σε ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον. Αντί του άκοµψου προσφάτως ανεγερθέντος αρχονταρικίου (το οποίο ούτως ή άλλως δενµπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί λόγω της ρυµοτόµησης), η πρόταση προσφέρει έναν φιλόξενο χώρο κυλικείου(για κεράσµατα), ένα γραφείο για τον ιερέα και τουαλέτες κοινής χρήσεως για τους επισκέπτες τόσο τουµουσείου όσο και της εκκλησίας.
Ο τρίτος, αλλά ίσως σηµαντικότερος στόχος, είναι η ανέγερση ενός κτιρίου που δεν θα επιβαρύνει τον προστατευόµενο οικισµό µε τον όγκο του, αλλά µε τη διακριτική του παρουσία  θα  αναβαθµίσει  τον  δηµόσιο  χώρο  του  χωριού.  Το  Μουσείο-  Κέντρο Πληροφόρησης φιλοδοξεί  να γίνει  σηµείο αναφοράς στον οικισµό της Πλάκας,  ένας τοπικός  πολιτιστικός  πόλος  έλξης  που  ναµπορεί  να  φιλοξενεί  δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλυδών(υπεύθυνου για τη λειτουργία του Μουσείου- Κέντρου Πληροφόρησης), του Ιερού Ναού (τόσο µέσα από τον χριστιανικό κύκλο εορτών όσο και µέσω άλλων δράσεων), αλλά και της Κοινότητας Πλάκας.